MILJØ & KUNSTGRÆS

NKI er din professionelle samarbejdspartner. Ingen slår vores græs!

Vidste du at?…

Der tilføres i gennemsnit 2.200 kg granulat (genfyld) årligt pr. bane. Dette tal varierer kraftigt fra bane til bane – afhængigt af vedligeholdelsesindsatsen.

Størsteparten af det årlige genfyld erstatter ikke materiale, der forsvinder fra banen.

Cirka 66-87% af behovet for genfyld skyldes nemlig kompaktering (dvs. den naturlige sammenpresning af gummigranulatet). Dét kan umiddelbart lyde af meget, men 10 års kompaktering i denne størrelsesorden vil kun øge lagtykkelsen på kunstgræsbanen med 3-5 mm. Kompakteringen kan således være svær at se med det blotte øje.

Tab via afsætning på spillernes sko og tøj udgør i gennemsnit i alt ca. 40 kg årligt pr. bane. Dette tab vil ende enten i renseanlæg, f.eks. fra vaskemaskiner, eller blive fejet op til affaldsforbrænding i bl.a. omklædningsrum. Dette vil resultere i en udledning af gummigranulat til vandmiljøet på max. 0,8 kg årligt pr. bane.

Gummigranulat, der afledes med vand fra banen, vil ende i renseanlæg, regnvandsbassiner eller som direkte udledning. Dette vil resultere i en udledning til vandmiljøet på 1,4-28 kg årligt pr. bane.

I Danmark viser en undersøgelse, at der er gjort mange tiltag for at undgå spredning af gummigranulat til miljøet – i form af indhegning, nedsivning og lukkede brønde. For Danmarks vedkommende kan det derfor forventes, at udledningen til vandmiljøet vil ligge i den lave ende af intervallet 2,5-36 kg årligt pr. bane.

Til sammenligning tilfører slid fra skosåler ud fra teoretiske beregninger mellem 10 og 260 tons mikroplast til vandmiljøet om året.

Andre kilder til udledning af mikroplast til vandmiljøet er bl.a. slid fra bildæk, partikler fra maling, vask af syntetisk tøj samt plejeprodukter.

Klimaeffekten ved genanvendelse af udtjente dæk til gummigranulat

Så længe vi mennesker kører i biler med dæk – og her stiger den samlede mængde af kørsel hvert år – så vil der overalt i verden være behov for at bortskaffe eller recirkulere store mængder gummi fra bildæk (såkaldte End-of-Life Tyres – forkortet ELT).

Hvert år bliver der på verdensplan kasseret ca. 20 mio. tons bildæk – svarende til godt 5 mio. dæk om dagen. Der er flere muligheder for at komme den store mængde dæk til livs. Man kan forbrænde dækkene i f.eks. cementværker, grave dem ned eller genanvende dem. Genanvendelse af dækkene er den mindst klimabelastende måde at skille sig af med dækkene på; og med Genan-teknologien er det 90% af et dæk, der kan genbruges.

For hvert ton dæk, der genbruges ved hjælp af Genan-teknologien i stedet for at blive forbrændt, spares miljøet for udledning af minimum 1,1 ton CO2. Og for hvert ton af f.eks. gummigranulat i kunstgræs, hvor gummi fra udtjente bildæk anvendes i stedet for syntetisk gummi (EPDM) eller termoplastisk gummi (TPE), spares miljøet for 1,6 tons CO2.

I EU forbrændes over 1 mio. tons bildæk hvert år. Det er spild af gode ressourcer og råmateriale, og det ville kunne spare miljøet for en betydelig mængde udledt CO2, hvis dækkene i stedet blev genanvendt.

 

Alternative indfyldstyper i FIFA godkendte systemer:

 

NYHED!!

InfillPro X-Tre®:

En helt ny type indfyld som består af SBR gummi som er indkapslet i polyurethan (PU).
Granulatet er lavet i uensartede fragmenter, således opslag og spredning er minimeret, idet gummigranulatet “binder sig”.
InfillPro X-tre® er ligeledes udviklet specielt til den nye FIFA 2015 Handbook, hvori man på systemer som er kategoriseret som Quality Pro, også måler opslag af indfyld, når der spilles på systemet.

I kraft af at SBR-gummiet er indkapslet i PU, er afledningen af metaller i drænvand fra InfillPro X-Tre® alle under detektionsgrænsen. Der kan kun spores Zink i indfyldet og værdien herfor er ca. 50% af værdierne i forhold til almindelig sort SBR.


InfillPro X-Tre® er allerede en del af flere FIFA Quality og FIFA Quality Pro systemer. Denne indfyldstype er bl.a. en del af FIFA systemet på banen i Nr. Åby på Fyn. Denne bane er, i kombination med filterløsningen fra LB Watertech, anlagt så drænvandet fra banen er renere end regnvand. Vi inviterer altid gerne på en fremvisning.

Fordele:
– Miljøoptimeret i forhold til afledning af metaller og spredning af granulat.
(Rekvirer gerne rapport Udvanding af metaller 7746321 Dansk Teknologisk Institut.)
– Lugtfri.
– Bevarelse af de optimale spillemæssige egenskaber til fodbold som opnås med SBR.
– Lavere pris end andre alternative indfyldstyper
   (TPE, Virgin EPDM og Organiske indfyldstyper)
– Mulighed for differentiering ift. helt traditionelle kunstgræsbaner.

Ulemper:
– Højere pris end den helt konventionelle indfyldstype (ELT).

NYHED!!

InfillPro Geo Special2®:

100 % organisk indfyld som fremstår meget autentisk, i forhold til en naturlig græsbane. Idéen bag udviklingen af denne indfyldstype er at kombinere den flygtige kork med kokosfibre, således der opnås en bedre binding i indfyldet.
Blandingsforholdet af de enkelte elementer er tilpasset det nordiske klima. 

Med InfillPro Geo Special2® er NKI i stand til, at tilbyde en kunstgræsbane, som er så miljømæssig bæredygtig så den er 100 % genanvendelig!! Lige fra bunden til det samlede system. InfillPro Geo Special2® venter stadig på den første installation i Danmark, men der er allerede nu over 10 succesfulde installationer i Norge.

Fordele:

100% organisk = Bæredygtighed.
Autentisk og æstetisk meget tæt på jord.
Fremragende spillemæssige egenskaber
Lugtfri
Indgår i mange FIFA certificerede systemer

Ulemper:
Højere pris end den helt konventionelle indfyldstype (ELT).

NKI har udviklet en filterløsning til drænvand fra kunstgræsbanen.

Kombineret med den rette opbygning, kan udledningen fra banen nu gøres renere end drikke- og regnvand.
Målinger fra storskala installation i Nr. Åby dokumenterer at der ikke forefindes hverken tungmetaller eller andre miljøfremmede stoffer i drænvandet fra banen, ligesom mikroplast også filtreres fra drænvandet.

Se mere her.

Læs også vores artikel hos DR her.